صفحه اصلی > All Journals > فصلنامه علمی- پژوهشی رنا > لیست شماره ها > Volume 1 > Issue (18)

فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

دسترسی آزاد را در این ژورنال منتشر کنید lock_open

ارسال مقاله

collections_bookmarkموضوع فعلی

searchکاوش

آخرین مقالات


Article

مقایسۀ تجربی هزینۀ دارایی‌ها برمبنای سرمایه و سیالیت

Article

نمود روابط بینامتنی در شعر کمال خجندی

Article

درآمدی بر مبانی معرفت‌شناختی تحقیق کیفی

Article

تأمل انتقادی بر مفهوم علم مدرن


Volume 1 Volume 2

فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

مقالات اصلی
Article
جریان¬شناسی فکری- سیاسی چپ‌گرایی در افغانستان


Abdul Wahid Alizada


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2021-04-06

Article
کاربست تجربی نظریه فشار عمومی در تببین میزان اعتیاد زنان به مواد مخدر


Abdul Wahid Alizada


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2021-04-06

Article
بررسی و تحلیل دیدگاه خاورشناسان در باره ابن‌خلدون


Abdul Wahid Alizada


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2021-04-06

Article
تعیین صلاحیت ایکسید نسبت به رسیدگی منازعات ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی


Abdul Wahid Alizada


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2021-04-06

Article
بررسی زمینه¬های واگرایی و همگرایی در مناسبات افغانستان و پاکستان


Abdul Wahid Alizada


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2021-04-06

Article
بررسی مبانی حکومت‏داری دموکراتیک


Abdul Wahid Alizada


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2021-04-06

Article
واکاوی روایت¬های جامعه شناسانه و فیلسوفانه در حوزه دین


Asfandyar Ghafary


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2021-04-07

Article
دیپلماسی فرهنگی امریکا در افغانستان 2005 – 2019


Sayed Nayel Ibrahimi


فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

Published Online: 2022-06-09

هیچ مقاله ای یافت نشد

هیچ مقاله ای یافت نشد