صفحه اصلی > All Journals > فصلنامه علمی- پژوهشی رنا > لیست شماره ها > Volume 1 > Issue (18)

فصلنامه علمی- پژوهشی رنا

دسترسی آزاد را در این ژورنال منتشر کنید lock_open

ارسال مقاله

collections_bookmarkموضوع فعلی

searchکاوش

سیاست های تحریریه


شرایط هیئت تحریر فصلنامۀ علمی- پژوهشی رنا

  1. اعضای هیئت تحریر مسئولیت تمام محتوای ژورنال را به عهده دارند.
  2. برای توسعه و مدیریت ژورنال، با سایر اعضای بورد ارتباط سخاوتمندانۀ داشته  باشند.
  3. حصول اطمینان از صداقت نویسندگان در تحقیقات و مقالههایی که در مجله پس از داوری به چاپ میرسند.
  4. رازداری و اطمینان بخشی از حفظ دادههای شخصی به پژوهشگران و نویسندگان
  5. اطمینان دادن به همکاری و راهنمایی نویسندگان در خصوص یادداشتهای اصلاحی تحقیقات
  6. اطمینان دادن از همکاری و ارتباط با مرکز تحقیقات علمی رنا
  7. همکاری با مرکز تحقیقات علمی جهت یافتن مقالات مرتبط با حوزههای پژوهش مرکز تحقیقات علمی برای چاپ و انتشار
  8. نوشتن حد اقل یک تحقیق علمی در سال، مرتبط با حوزههای پژوهش مرکز تحقیقات
  9. اطمینان از تلاش و کمک برای توسعه و ارتقای تحقیقات علمی در جهت استانداردسازی و نمایهسازی در سایتهای بینالمللی
  10. بهروز رسانی داوران و نویسندگان و توصیههای مناسب به آنان جهت استفاده از دستورالعملهای جدید در خصوص تحقیقات علمی مطابق استانداردهای پذیرفته شده.