صفحه اصلی > All Journals > فصلنامه علمی- پژوهشی رنا> لیست شماره ها > Latest Articles > فیچر و شیوه های نگارش آن7321
Views
1
Downloads
40
Citations
Research Article

فیچر و شیوه های نگارش آن

Zohra Mohamad , ,
Received 31 Mar 2021, Accepted 05 Apr 2021, Published online 05 Apr 2021

insert_link http://research.ru.edu.af/da/doi/full/43/60644f8628769/24lock_outline Open access
  1. ایتول، بروس دی. اندرسون، داگلاس ای. یوکو، اندرایو. پترسون، توماس ای. (1384).  نرم خبر و سخت خبر، مترجم محمد رضا نوروزپور. انتشارات ثانیه، تهران.
  2. حیدری، ذبیح الله. (1393). برنامه سازی در رادیو، مطبعه عازم، کابل.
  3. رحیم، صفیه. (1388). بررسی شیوه‌های نگارش مصاحبه، انتشارات عازم، کابل.
  4. سمندر، رحیم الله. (2006). اساسات ژورنالیزم جدید، مطبعه نبراسکا، کابل.
  5. فیدلر، فرد. (2011). گزارش‌گری برای مطبوعات، انتشارات اکسفورد، کانادا.
  6. قاضی‌زاده، علی اکبر. (1381). گزارش‌گری در رادیو، انتشارات تحقیق و توسعه صدا، تهران.
  7. مادور، ابراهام. (2006). فیچر نویسی واقعی، انتشارات راتلج، نیویارک.
  8. پوهنځی ژورنالیزم. (1393). مجله علمی، دور دوم، شماره نزدهم. مطبعه عازم، کابل.

Related articlesدرآمدی بر مبانی معرفت‌شناختی تحقیق کیفی

Asfandyar Ghafary
فصلنامه علمی- پژوهشی رنا
Published online: 05 Apr 2021