صفحه اصلی > All Journals > فصلنامه علمی- پژوهشی رنا> لیست شماره ها > Latest Articles > نمود روابط بینامتنی در شعر کمال خجندی5152
Views
1
Downloads
40
Citations
Research Article

نمود روابط بینامتنی در شعر کمال خجندی

Sarwa Rasa Rafizada
Received 29 Mar 2021, Accepted 05 Apr 2021, Published online 05 Apr 2021

insert_link http://research.ru.edu.af/da/doi/full/39/60617f2b06fb0/20lock_outline Open access
 1. قرآن کریم.
 2. آلن، گراهام. (۱۳۸۵). بینامتنیت. ترجمه پیام یزدانجو. ویراست دوم. تهران: مرکز.
 3. احمدی، بابک. (۱۳۸۰). ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
 4. انوشه، حسن. (۱۳۸۰). دانشنامۀ ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای میانه. ج. ۱. ویراست دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 5. جامی. نورالدین عبدالرحمن. (بی‌تا). دیوان جامی. به اهتمام ح. پژمان. بی‌جا: انتشارات حسین محمودی.
 6. حافظ، شمس‌الدین محمد. (۱۳۷۴). دیوان حافظ. تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی. تهران: اساطیر.
 7. حقیقت، عبدالرفیع. (1381). شاعران بزرگ ایران: (از رودکی تا بهار). تهران: نشر کومش
 8. حیاتی، حمید. (1390). بینامتنیت (بخش اول) در مجله «گلستانه نود». صص. 75- 78.
 9. خاقانی شروانی. افضل الدین بدیل بن علی. (۱۳۸۲). دیوان خاقانی. تصحیح ضیاءالدین سجادی. تهران: زوار.
 10. خجندی، کمال‌الدین مسعود. (۱۳۷۲). دیوان کمال. به تصحیح احمد کرمی. تهران: ما.
 11. ساسانی، فرهاد. (۱۳۸۴). تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن. در مجله زبان و زبان‌شناسی. دوره۱. شماره ۲. پاییز و زمستان ۱۳۸۴. صص. ۳۹- ۵۵.
 12. سعدی، مصلح الدین. (۱۳۸۵). کلیات سعدی. به تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: هرمس.
 13. شفیعی کدکنی، محمد رضا. (۱۳۸۰). ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سلطنت، چ. اول، تهران: سخن
 14. صباغی، علی. (۱۳۹۱). بررسی تطبیقی محورهای سه‌گانۀ بینامتنیت ژنت و بخش‌هایی از نظریۀ بلاغت اسلامی. در فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی. ش.۳۸. زمستان ۱۳۹۱. صص. ۵۹- ۷۱.
 15. معدن‌کن، معصومه. (۱۳۷۶). ویژگی‌های ممتاز شعر کمال خجندی. در مجله «نامۀ فرهنگستان». صص. ۵۵- ۶۴
 16. ۱۴مقدادی، بهرام. (1378). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی. تهران: انتشارات فکر و روز.
 17. مکاریک، ایرنا ریما. (۱۳۹۰). دانش‌نامۀ‌ نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران. آگه.
 18. Bakhtin, M.M. (1981. The Dialogic Imagination: four essays, C. Emerson & M. Holquist (trans.), M. Holquist (ed.), University of Texas Press, Austin TX.

پاورقی

[1]. تأویل کردن یک متن، کشف معنا یا معانی آن، در واقع ردیابی همین روابط است. (آلن، ۱۳۸۵: ۱۲).

[1]   . اشاره است به حدیث : الوضوء سلاح المؤمن

Related articlesمقایسۀ تجربی هزینۀ دارایی‌ها برمبنای سرمایه و سیالیت

Mohammad Naim Azimi
فصلنامه علمی- پژوهشی رنا
Published online: 05 Apr 2021